مشاوره طراحی و مهندسی

دفتر مهندسي شركت صنعتي فارس اسكات با برخورداري از توانمنديهاي فني و تجربه هاي ارزشمند  كارشناسان مجرب و نيروهاي كارآمد فني و با استفاده از نرم افزارها و استانداردهاي موجود در زمينه طراحي و مهندسي كنترل ، برق و ابزار دقيق قادر به ارائه كليه خدمات مهندسي درزمينه صنايع برق ، نفت ، گاز ، پتروشيمي ، سيمان و ساير صنايع مرتبط مي باشد.  نوسازي و بازسازي سيستم هاي كنترل ، برق و ابزاردقيق صنايع قديمي از ديگر فعاليت هاي مهندسي اين شركت مي باشد.


بخشي از توانمنديها و فعاليتهاي دفتر مهندسي شركت صنعتي فارس اسكات در ذيل آمده است :

1- خدمات مهندسي پايه (Basic Engineering )

بررسي و رفع اشكال سيستم هاي برق ، ابزاردقيق و كنترل واحدها ، ارائه طرح پيشنهادي در زمينه اصلاح و بهينه سازي سيستم هاي كنترل و برق و ارائه خدمات مهندسي پايه در ارتباط با تغيير سيستم ها.

2- خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering )

2-1 : ارائه گزارش مبني بر لزوم تغيير سيستم كنترل ، برق و ابزاردقيق واحدهايي كه نياز به تغييرات اساسي دارند.
2-2 : تهيه مدارك فني مربوط به سيستمهاي جديد.

2-3 : تكميل ،‌تصحيح و نهائي كردن نقشه ها و ساير مدارك.

2-4 : طراحي و تهيه اسناد و مدارك مورد نياز جهت ساخت و اجرا.

2-5 : تهيه مشخصات فني دستگاهها وتجهيزات برق وابزار دقيق و دستور العمل نصب و راه اندازي مربوطه. 

3- خدمات مهندسي خريد(Procurement Engineering)  

3-1 : بررسي فني ليست سازندگان و فروشندگان و انتخاب تجهيزات منطبق با مشخصات فني مورد نياز مشتريان.

3-2 : ارتباط فني با سازندگان تجهيزات و مذاكره جهت رفع ابهامات و اشكالات فني.  

3-3 : تهيه ليست خريد (MTO) اجزاء سيستم هاي برق ، ابزار دقيق و كنترل و ارائه آن به مديريت بازرگاني جهت استعلام قيمت ، تكميل مدارك مناقصه و خريد تجهيزات.

 برخي از فعاليت هاي اخير دفتر مهندسي:

1- پروژه بازسازي و نوسازي سيستم هاي كنترل و ابزاردقيق جزيره سيري:
- مرور مجدد مهندسي پايه

- انجام مهندسي تفصيلي شامل مهندسي سيستم كنترل، مهندسي فرآيند، مهندسي ابزاردقيق، مهندسي خريد و تداركات، مهندسي ساخت و نصب كه بيش از 400 مدرك مهندسي توليد و مورد استفاده قرار گرفت.

 2- پروژه تجهيزات بارگيري NGL در اسكله سيري:
- طراحي تابلوهاي MCC فشار ضعيف

- طراحي پانل هاي روشنايي و رله

- تهيه مدارك مهندسي خريد و ساخت تابلوهاي برق، مهندسي سيستم كنترل و مهندسي نصب تجهيزات ابزاردقيق شامل:
 Wiring Diagram، Single Line، Cable Schedule ، ......

 3- پروژه كارخانه سيمان شهركرد:
طراحي و تهيه كليه مدارك مهندسي تفصيلي تمامي بخش هاي برق، كنترل و ابزاردقيق كارخانه شامل فلوشيت ها، Single Line layout ، Cable Layout، Logic Diagram ها ، نقشه هاي ساخت و اجرا و مدارك مهندسي خريد، مدارك MCC، LV، MV ، HV ، طراحي و پياده سازي كليه بخش هاي سخت افزار و نرم افزارهاي PLC و سيستم كنترل.

 4- پروژه كارخانه سيمان اصفهان:

مهندسي تفصيلي پروژه، تهيه Logic Diagram ، تهيه و نهايي كردن مشخصات تجهيزات خط، تهيه و نهايي كردن مشخصات I/Oهاي سيستم، تهيه و نهايي كردن مشخصات سيستم كنترل مورد نياز، طراحي تابلوهاي MCC و تابلوهاي توزيع، طراحي كابل هاي فشار ضعيف و متوسط، طراحي Junction Box، سيني ها، لوله گذاري و كانال هاي كابل فشار ضعيف، مهندسي سخت افزار پروژه.

logo