پروژه های گروه سیمان

سایر پروژه های سیمانی

علاوه بر پروژه های بزرگ در احداث و طرح توسعه سیمانها پروژه های خرد متعددی در سیمانهای مختلف از سالیان قبل تا کنون انجام داده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می گردد.

logo