پروژه احداث کوره ستنرینگ دولومیت

پروژه احداث کوره ستنرینگ دولومیت

پروژه احداث کوره ستنرینگ دولومیت
کارفرما: شرکت تهیه و تولید نسوز کشور 
محل پروژه: استان خراسان جنوبی کیلومتر 55 جاده بیرجند به سر بیشه
شرح همکاری شرکت فارس اسکات

 

​​​​

1- مهندسی پایه و تفضیلی بخش برق و کنترل و ابزار دقیق شامل:

Basic Documents

   DOCUMENTS LIST

   COORDINATION PROCEDURE

   ELECTRICAL DEMAND CALCULATION (LOAD LIST)

   CONTROL PHILOSOPHY

   PROCESS DESCRIPTION

   DRAYING OUT/ HEATING OUT/ SHUTDOWN PROCEDURE

   P&ID DRAWING

   ELECTRICAL DESIGN CRITERIA

   CONTROL SYSTEM DESIGN CRITERIA

   INSTRUMENTATION DESIGN CRITERIA

   OVERALL ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM

   EMERGENCY POWER DESIGN CRITERIA

Electrical Documents

   MV ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM (20 KV)

  20 KV SUBSTATION EQUIPMENT LAYOUT

   POWER TRANSFORMER DATASHEET

   20 KV SUBSTATION PANELS DRAWINGS

   20 KV SUBSTATION PANELS WIRING DRAWINGS

   20 KV SUBSTATION PANELS SPECIFICATION

   20 KV SUBSTATION PANELS PROTECTION RELAYS SPECIFICATION

  20 KV SUBSTATION BATTERY CHARGER CALCULATION

   20 KV SUBSTATION BATTERY & BATTERY CHARGER SPECIFICATION

   20 KV SUBSTATION INSTALLATION DETAIL

   CONSUMER LIST

   MOTOR LIST

   LV SINGLE LINE DIAGRAM

    LV INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM

    ELECTRICAL DISTRIBUTION OVERVIEW DIAGRAM

    MCC SINGLE LINE DIAGRAM

   POWER CABLE LIST

   ELECTRICAL CABLE ROUTING (LAYOUT)

   ELECTRICAL CABLE LADDER &TRAY LAYOUT

   LV EQUIPMENT AND PRODUCTION UTILITY LAYOUT

   LOCAL CONTROL STATION LOGIC DIAGRAM

   LOCAL CONTROL STATION LAYOUT

   MCC CABINET LAYOUT DRAWINGS

   MCC CABINET WIRING DIAGRAM

   MCC CABINET COMPONENT LIST

  TECHNICAL SPECIFICATION & DATA SHEETS FOR VARIABLE SPEED PANEL 

   VARIABLE SPEED PANEL CABINET LAYOUT DRAWINGS

   VARIABLE SPEED PANEL CABINET WIRING DIAGRAM

    UPS SPECIFICATION

   UPS CAPACITY CALCULATION

   UPS MATERIAL REQUISITION

   UPS SINGLE LINE DIAGRAM

   LIGHTING PANEL LOCATION LAYOUT

   LIGHTING PANELS LAYOUT DRAWINGS 

  LIGHTING PANELS WIRING DRAWINGS 

   LIGHTING PANELS CABINET COMPONENT LIST

   LIGHTING EQUIPMENT SPECIFICATIONS

   LIGHTING EQUIPMENT MTO

  LIGHTING LOCATION LAYOUT

   EARTHING EQUIPMENT SPECIFICATIONS

   EARTHING EQUIPMENT MTO

   EARTHING LAYOUT

   CAPACITOR BANK CALCULATING

   CAPACITOR BANK SPECIFICATIONS

  CAPACITOR BANK PANEL DRAWING LAYOUT

   CAPACITOR BANK PANEL WIRING DIAGRAM

   EMERGENCY POWER DISEL GENERATOR CALCULATING

   EMERGENCY POWER DISEL GENERATOR SPECIFICATIONS

   EMERGENCY POWER DISEL GENERATOR WIRING DIAGRAM

   EMERGENCY POWER DISTRIBUTION PANEL ELECTRICAL DIAGRAM

   EMERGENCY POWER DISTRIBUTION PANEL COMPONENT LIST

   EMERGENCY POWER DISTRIBUTION PANEL WIRING DIAGRAM

   EMERGENCY POWER EQUIPMENT INSTALLATION LAYOUT

   ELECTRICAL VENDOR'S CATALOGES

   ELECTRICAL FAT PROCEDURE

   ELECTRICAL SAT PROCEDURE

  VENDOR ELECTRICAL INSTALLATION MANUALS

   VENDOR ELECTRICAL OPERATING MANUALS

Control Documents

   Cause & Effect/ Event & Action Diagram

   LOGIC DIAGRAM

   SIGNAL LIST

   CONTROL SYSTEM MTO

   CONTROL SYSTEM ARCHITECTURE

   I/O ALLOCATION

   CONTROL CABINET LAYOUT DRAWINGS

   CONTROL CABINET INTERNAL WIRING DIAGRAM

   POWER SUPPLY AND CURRENT CONSUMPTION CALCULATING

  CONTROL PANELS INSTALLATION DETAIL

  CONTROL SYSTEMS VENDOR'S CATALOGES

  CONTROL SYSTEMS FAT PROCEDURE

  CONTROL SYSTEMS SAT PROCEDURE

  CONTROL SYSTEMS OPERATING MANUAL

Instrumentation Documents

   INSTRUMENT LIST

   INSTRUMENT JB WIRING AND TERMINATION

   INSTRUMENT JB DRAWING (TYPICAL)

   RADIOMETRIC LEVEL INSTRUMENT DATA SHEET

  ON/OFF VALVE DATA SHEET

  MOV ON/OFF VALVE DATA SHEET

  MOV CONTROL VALVE DATA SHEET

   PRESSURE TRANSMITTER DATA SHEET

  TEMPERATURE TRANSMITTER & ELEMENT & THERMOWELL DATA SHEET

   DIFF. PRESSURE TRANSMITTER DATA SHEET

   ORIFICE PLATE DATA SHEET

   ROTARY PADDLE LEVEL SWITCH DATA SHEET

   PRESSURE SWITCH DATA SHEET

  ELECTROMAGNETIC TYPE FLOW TRANSMITTER DATA SHEET

  VORTEX FLOW TRANSMITTER DATA SHEET

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR RADIOMETRIC LEVEL INSTRUMENT

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR VORTEX FLOW TRANSMITTER

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR MAGNETIC FLOW TRANSMITTER

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR PRESSURE TRANSMITTER

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR TEMPERATURE TRANSMITTER

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR THERMO ELEMENT & THERMOWELLS

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR DIFF. PRESSURE TRANSMITTER

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR ORIFICE PLATES

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR ROTARY PADDLE LEVEL SWITCH

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR PRESSURE SWITCH 

  INSTRUMENT HOOK UP 

  INSTRUMENTJB LOCATION LAYOUT

 INSTRUMENT AIR LAYOUT

 INSTRUMENT AND CONTROL CABLE LIST

 INSTRUMENT CABLE ROUTING LAYOUT

 INSTRUMENT CABLE LADDER &TRAY LAYOUT

 CCTV LAYOUT

 CCTV DATA SHEET

 CCTV BASIS OF DESIGN

 CCTV SPECIFICATION

 PAGING LAYOUT

 PAGING DATA SHEET

 PAGING SPECIFICATION

 F&G SYSTEM LOCATION AND INSTALLATION LAYOUT

 F&G SYSTEM DATA SHEET

 F&G SYSTEM SPECIFICATION

 INSTRUMENTS VENDOR'S CATALOGES

 INSTRUMENT SYSTEMS SAT PROCEDURE

 VENDOR INSTRUMENT INSTALLATION MANUAL

 VENDOR INSTRUMENT OPERATING MANUAL

Civil Documents

   20 KV SUBSTATION BULDING FOUNDATION DRAWINGS

   20 KV SUBSTATION BULDING STRUCTURAL DRAWINGS

   20 KV SUBSTATION BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS

   ELECTRICAL, CONTROL, AND PUMP HOUSE BULDING FOUNDATION DRAWINGS

   ELECTRICAL, CONTROL, AND PUMP HOUSE BULDING STRUCTURAL DRAWINGS

   ELECTRICAL, CONTROL, AND PUMP HOUSE BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS

2- ارائه خدمات فنی و مهندسی  در قالب قرارداد 4094 شامل:

      مهندسی عمومی 

         مقدماتی 

            عقد قرارداد انجام مطالعات مکانیک خاک

         مکانیکال

            تعیین مشخصات فنی و انتخاب تجهیزات مکانیکال باقیمانده

            Final Equipment List          

            Motor List          

            تهیه نقشه های تکنولوژی خط تولید

            Vendor List           

         ساختمانی 

            تهیه نقشه های سایت پلان

            طراحی مفهمومی و مهندسی پایه ساختمان های خط تولید

            طراحی مفهومی و مهندسی پایه ساختمان های جنبی

            تهیه نقشه های معماری ساختمان های تولیدی

            تهیه نقشه های معماری ساختمان های جنبی

            نقشه تسطیح زمین و خاکبرداری و اجرای راهای دسترسی موقت

            نقشه محوطه سازی ، احداث جاده های دسترسی و سیستم های دفع آب های سطحی

            لیست ساختمانها، امکانات و فضای مورد نیاز ، تعیین تیپ سازه ها جهت خط تولید

         تاسیسات

            طراحی انشعاب آب و برق ، گاز

            محاسبه دیماند برق و گاز و آب دوره بهره برداری

            گزارش اولیه مصرف سوخت،آب، برق و هوای فشرده

      بخش ساختمانی 

         تولیدی 

            فنداسیون

               کوره

                  فونداسیون سازه اصلی 

               انتقال مواد

                  فونداسیون تجهیزات انتقال مواد

               تاسیسات

                  فنداسیون مبدل آب گرم و سرد

                  فنداسیون بلوئر ها

                  فنداسیون پمپ ها

                  فنداسیون مبدل هوایی 

            سازه فلزی 

               کوره

کوره/برق و کنترل/کمپرسور/ بلوئر/ پمپ ها

            ساختمان 

               برق و تاسیسات

                  پست برق

                  اتاق کنترل

                  کمپرسور

                  بلوئر

                  پمپ

               برق

                  پست پاساژ

               تاسیسات

                  اتاق دیزل ژنراتور

         غیر تولیدی

            انبار محصول

               فونداسیون

                  فنداسیون سوله انبار محصول

               سازه

                  سازه سوله انبار محصول

            ساختمانهای پشتیبانی

               ساختمان 

                  باسکول و نگهبانی

                  کنترل کیفی و سرپرستی

                  دوش و رخت کن وسرویس

      بخش مکانیک

         تولیدی 

            کوره 

               کوره 

               سیستم دیسشارژ

               مشعل ها

               بلوئر ها

            انتقال مواد

               تجهیزات انتقال مواد

               بین و سیلو ها

            غبارگیر

               سیستم غبارگیری

         غیر تولیدی

            سایر

               باسکول 60تنی 

   نظارت بخش سیویل

   نظارت مکانیکال

   انجام امور مدیریت پیمان

 

4- ارائه خدمات مهندسی و پایه تاسیسات مکانیکال صنعتی و عمومی  در قالب  توافق نامه شماره 13 و الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی 4094شامل :

       مهندسی تفضیلی

          تولیدی 

             آب 

                تجهیزات انشعاب آب

                مسیر های لو له کشی و آب رسانی ( خنک کن،کولینگ مشعل ها،برج خنک کن)

                سیستم تصفیه آب

             گاز

                تجهیزات انشعاب گاز

                مسیر های لوله کشی و گاز رسانی (ترین ولو و یونیت گاز،گازرسانی به مشعل ها)

             هوا

                سیستم هوای فشرده و کمپرسورها

                مسیر هوای فشرده

                مسیر هوای احتراق

                هوای خنک کن

                خنک کن

             گرمایش/ سرمایس

                تاسیات گرمایش و سرمایش اتاق کنترل

          غیرتولدی

             برق

                تاسیات برقی و مکانیکی ساختمانهای جنبی

             فاضلاب

                یونیت فاضلاب

             آب 

                لوله کشی آب ساختمانهای غیر تولیدی

 

4_ تامین و ساخت تابلو های برق و ابزار دقیق در قالب قرارداد 1662( تابلو های سیتم کنترل ) شامل:

تامین قطعات و ساخت تابلو سیستم کنترل

تامین نرم افزار و برنامه نویسی  PLC و HMI سیستم کنترل

انجام FAT

آموزش پرسنل کارفرما 

5- ارائه خدمات گارگاهی در قابل قرارداد 2197 شامل:

ارائه خدمات کارگاهی، تامین تجهیزات کارگاهی و تامین نیرو انسانی جهت انجام امور پشتیبانی ( مدیریت ، حراست ، انبار ،... )پروژه احداث کوره سنترینگ دو لو میت

تصاویر پروژه

logo