پروژه های سیمانی در دست اقدام

پروژه های سیمانی در دست اقدام

1. سیمان مارگون

این شرکت در پروژه ساخت بارگیر خانه کیسه ای جدید سیمان مارگون مشغول انجام خدماتی به شرح زیر می باشد. بارگیر خانه جدید شامل یک روتوری پکر هاور اند بوکر و یک تراک لودر اتوماتیک می باشد:

فعالیتهای مهندسی

  • طراحی کامل ساختمان بارگیرخانه در مجاورت بارگیر خانه جدید بنحوی که امکان دادن خوراک به روتوری پکر از الواتور بارگیرخانه سابق و ارسال متقابل کیسه های بارگیر خانه جدید و قدیم به باند های تحویل کیسه به کامیون مقدور باشد. بدلیل لزوم نزدیکی دو ساختمان و محدودیت ارتفاع نصب تجهیزات پروژه پیچیدگی های خاص خود را داشت. 
  •  جانمایی تجهیزات میکانیکال و ظراحی و تامین نقشه های ساخت داخل میکانیکال
  • جانمایی و تهیه کلیه نقشه های الکتریکال بارگیرخانه جدید

    فعالیتهای اجرایی ساختمانی

  • ساخت ساختمان روتوری پاکر با اجرای پنج سقف بونی در مجاورت بارگیر خانه قدیم
  •  ساخت ساختمان اتوماتیک تراک لودر با اجرای سه سقف

2. سیمان تیس چابهار

تصاویر پروژه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
logo