مشاوره و نظارت ؛ سيمان فارس نو

 مشاوره و نظارت ؛ سيمان فارس نو

شرح مختصر بخشهاي مختلف طرح تفصيلي موارد زیر می باشد:

 • طراحي تفصيلي سيستم اتصال زمين بخش خط توليد شامل انجام محاسبات ژئو الکتريک، تهيه طرح سيستم اتصال زمين بصورت شبکه يکپارچه و تهيه دفترچه مشخصات فني
 • طراحي تفصيلي سيستم توزيع برقشاملمحاسبه ميزان مصارف برق در خط توليد، تهيه دياگرامهاي تك خطي انتقال نيرو و ...
 • طراحي تفصيلي سيستم برقگير (صاعقه گير) در بخشهاي خط توليد
 • طراحي تفصيلي سيستم روشنايي خط توليد شامل تعيين ميزان روشنايي مورد نياز در نقاط مختلف بخشهاي خط توليد، تهيه نقشه هاي استقرار سيستم روشنايي و ...
 • طراحي تفصيلي سيستم تلفن و پيجينگ
 • طراحي تفصيلي سيستم اعلام حريق
 • خدمات طراحي تفصيلي برق و کنترل شامل كنترل كليه لاجيك دياگرام هاي تهيه شده در مقطع مهندسي تفصيلي، طراحي و ارائه پيكربندي سيستم كنترل جامع، تعيين دقيق خصوصيات و ويژگي هاي هر يك ازمؤلفه هاي سيستم کنترل، تهيه و ارائه OverallConnectionDiagram مربوط به سيستم كنترل، تعيين و ارائه خصوصيات و ويژگيهاي HMI سيستم كنترل، بررسي و ارائه ميزان Spare لازم در كابينتهاي I/O سيستم كنترل و ...
 • طراحي تفصيلي سيستم برق اضطراري
 • طراحي تفصيلي پست اصلي و پست هاي فرعي
 • طراحي تفصيلي MCCها و تابلوهاي مورد نياز
 • طراحي تفصيلي سيستم حفاظتي تلویزيون مدار بسته (CCTV)

این شرکت تاکنون مهندسی تفضیلی پروژه های سیمانی زیر را انجام داده است:

 • سیمان فارس نو
 • سیمان کارون، طرح توسعه
 • سیمان شهر کرد
 • سیمان اصفهان، طرح توسعه

 

تصاویر پروژه

logo