تابلو های طرح ریتال

تابلو های طرح ریتال

 شرکت صنعتی فارس اسکات در کارگاه تولیدی خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز نسبت به تولید تابلو های طرح ریتال اقدام می نماید

از جمله این تابلو ها ساخت راکهای سرور مترو شیراز می باشد که در کارگاه این شرکت تولید گردیده است.

تصاویر محصول

راک سرور با کارگذاری ریلی سرورها
راک سرور تامین شده برای مترو شیراز
logo