افتخارات گروه قدردانی ها

شرکت نفت فلات قاره ایران

.شرکت فارس اسکات در پروژه NGL  سیری در بخش بندرگاه بارگیری محصول بعنوان پیمانکار تامین و نصب و راه اندازی عملکرد موفقی داشته که مورد تقدیر کارفرمای اصلی قرارگرفته است.

شرکت ملی نفت ایران

شرکت فارس اسکات در پروژه NGL سیری در بخش بندرگاه بارگیری محصول بعنوان پیمانکار تامین و نصب و راه اندازی عملکرد موفقی داشته که مورد تقدیر وزیر محترم نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران قرارگرفته است.

شرکت صنایع شیمیایی فارس

شرکت فارس اسکات در پروژه فرمالین شرکت شیمیایی پیمانکار فارس بعنوان نصاب میکانیکال و پایپینگ و برق و کنترل و ابزار دقیق و نصب و راه اندازی عملکرد موفقی داشته که مورد تقدیر کارفرمای محترم قرارگرفته است.

logo