سیمان اصفهان

این شرکت در کارخانه  سیمان اصفهان (  ISFAHAN CEMENT CO ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

• طراحی و تامین و ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق طرح گسترش خط سه 

• طراحی و تامین و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل کوره های یک و دو

•  ارائه سرویس تعمیر و نگهداری

logo