سيستم كنترل و مونيتورينگ شركت پارس سرام

سيستم کنترل و مونيتورينگ کوره هاي تونلي کارخانه پارس سرام با تعدادI/Oهاي مندرج در جدول زير، یکی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت بوده است:

نوع
تعداد
سيگنالهايD/I
200 عدد
سيگنالهاي D/O
128 عدد
سيگنالهاي A/I
160 عدد

کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس