سيستم كنترل DCS بويلر جديد پالايشگاه بندرعباس

تهيه و نصب و راه اندازي سيستم DCS كه بخش مهمي از اين پروژه بود از طريق شركت هيربدان به شركت صنعتي فارس اسكات محول گرديد. در این پروژه كليه حلقه هاي كنترل موجود در سيستم بويلر جديد از طريق DCS كنترل مي گردد.
اين سيستم از نوع PLC با مارك HoneyWell مي باشد كه شامل تعداد سيگنال هاي زير است:

 

تعداد
نوع سیگنال
32
DIGITAL INPUT
32
DIGITAL OUTPUT
24
ANALOG INPUT
48
ANALOG OUTPUT

پالایشگاه بندرعباس


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس