پروژه بازسازي و نوسازي ابزاردقيق و سيستم كنترل سكوهاي دريايي سيري

فعالیت این پروژه در دو بخش سکوی نصر و ایلام می باشد که شامل موارد ذیل است:

سکوی نصر:

 • تعویض کامل سیستم کنترل DCS و ESD 
 • تعویض کلیه ابزارهای دقیق سکوی اصلی نصر شامل
 • دستگاه های ترانسمیتر فشار، فلو، حرارت، سطح و ...
 • کابل کشی و سینی گذاری
 • تعویض 10دستگاه شیرکنترل
 • تعویض 6دستگاه شیر ON/OFF
 • تعویض 9دستگاه MOV Actuator
 • نصب 29دستگاه Pneumatic Test Box
 • تعویض 21دستگاه I/P Convertor
 • تعویض 8دستگاه شیردستی
 • تعویض UPS 220VAC, 48VDC & 24VDC
 • نصب سیستم CCTV
 • تعویض سیستم F&G و CO2 System به همراه
 • کابل کشی و سینی گذاری شامل: Smoke Detector ،Gas Detectorو ...
 • ارتقا سیستم ESD سکوهای فرعی DPH و DPG سکوی نصر
 • تعویض شبکه هوای ابزاردقیق سکوی اصلی نصر
 • تعویض پانل کنترل سرچاهی سکوی نصر1 (Wellhead Safety Cabinet)
 • نصب 44دستگاه Paperless Recorder
 • انتقال اطلاعات کنترل پنل سیستم های ESD سکوهای فرعی به سکوی اصلی بصورت WIRELESS

نمای تصاویر حاصل از سیستم CCTV

 

تصاویری از  HMI سکوی نصر

سکوی ایلام:

 • نصب سیستمDCSجدید در سکوی اصلی
 • ارتقاء سیستم ESD سکوهای فرعی و اصلی
 • انتقال سیگنال ها از تابلوی Test Separatorاز سکوی ایلام یک به سکوی اصلی و اتصال آن ها به سیستم DCS جدید
 • انتقال اطلاعات کنترل پنل سیستم های ESD سکوهای فرعی به سکوی اصلی بصورت WIRELESS

 

 تصاویری از  HMI سکوی ایلام


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس